02.11.01
1402/12/29
حوزه محصول ماژول عنوان
منابع انسانی پرسنلی اضافه شدن “انتخاب چندگانه” در تب ارتباطات در تعریف پست سازمانی
در این فرم امکان تعریف ارتباط هر پست با پست های مرتبط درون سازمانی یا خارج از سازمان وجود دارد. در این نسخه امکان درج انتخاب چندگانه در این فرم مهیا شده است.
منابع انسانی پرسنلی اضافه شدن پیوست به اطلاعات پرسنل انتقالی
در این فرم امکان تعریف اطلاعات مالی پرسنل انتقالی مانند مبلغ روزهای استقرار عیدی و تعداد روزهای استقرار عیدی  و … تکمیل می گردد و  می توان اطلاعات کاغذی ارسالی برای پرسنل انتقالی به  را به این فرم ضمیمه کنید.
منابع انسانی پرسنلی اضافه شدن ایمیل شخصی به گزارش اطلاعات جامع پرسنلی
در این گزارش اطلاعات پرسنلی و شخصی و شناسنامه ای شخص نمایش داده می شود . در این نسخه ایمیل شخصی  نیز به این گزارش اضافه شده است.
منابع انسانی پرسنلی اضافه شدن فیلد تاریخ استخدام به گزارش چاپی احکام و گزارش چاپی تجمعی
در این گزارش اطلاعات احکام پرسنل نمایش داده می شود. تاریخ استخدام  اولیه نیز به آن اضافه شده است.
منابع انسانی پرسنلی اضافه شدن اطلاعات کد و شرح واحد ها و پست های سازمانی و در گزارش تشکیلات سازمانی
در این گزارش امکان مشاهده اطلاعات کد و شرح واحد ها و پست های سازمانی اضافه شده است.
منابع انسانی حقوق امکان تغییر اطلاعات بیمه سهم کارفرما بعد از محاسبه حقوق
برای محاسبات معافیت کارگاه های زیر 20 نفر مبلغ بیمه سهم کارفرما باید توسط کاربر بعد از محاسبات سیستم برای آیتم های مورد نظر وارد شود تا در فایل بیمه استفاده گردد.
منابع انسانی حقوق درج شماره شبا در فایل بانک
شماره شبا به فایل بانک(دیسکت بانک) اضافه شده است.
منابع انسانی تسویه حساب امکان انتخاب چندگانه واحد سازمانی در فرم فعالیتها برای اقدام کنندگان فعالیت

سیستم تسویه حساب متشکل از چند فعالیت است که می بایست اقدام کننده هر فعالیت مشخص گردد.

امکانی در سیستم اضافه شده است که می توان به ازای واحد های سازمانی، اقدام کننده فعالیت را جدا کرد.(به عنوان مثال می توان نفرات تایید کننده واحدهای  کارخانه  که با واحد دفتر مرکزی متفاوت است را، تفکیک نمایید.)

منابع انسانی تسویه حساب امکان نمایش تسویه های در جریان و نمایش فعالیتهای در جریان درفرم تسویه حساب
در این فرم پیشتر همه تسویه ها و فعالیتها قابل مشاهده بود. در این نسخه امکان نمایش صرفا تسویه های در جریان و فعالیتهای در جریان اضافه شده است.
منابع انسانی تسویه حساب امکان ویرایش، حذف و اضافه سوالات به مصاحبه خروج
در عملیات تسویه حساب فرایند های مختلفی انجام می شودبه عنوان مثال یکی از مراحل مصاحبه خروج پرسنل است. در این مصاحبه تعدادی سوال از پیش طراحی شده است . اما با توجه به اینکه ممکن است نیاز به تغییر در سوالات باشد در این نسخه امکان ویرایش، اضافه و حذف سوالات اضافه شده است.
منابع انسانی تسویه حساب نمایش محاسبات نهایی تسویه حساب در صورت منفی بودن
بعد از اتمام تمامی مراحل تسویه حساب و در مرحله تایید مراحل تسویه حساب ، امکان مشاهده اطلاعات نهایی فرد در فرم محاسبات نهایی وجود دارد.(اطلاعات نهایی شامل آیتم هایی است که تاثیر مالی در محاسبات تسویه حساب فرد داشته است و می توان ریز فعالیت ها با مشاهده مبالغ آنها که فرد بابت آن بدهکار و بستانکار شده است را بررسی نمایید.)

این فرم جهت کنترل نهایی محاسبات ریالی ایجاد شده است.

در این فرم امکان اصلاح هم به مقادیر بالاتر و هم مقادیر پایین تر با درج دلیل وجود دارد.

منابع انسانی تسویه حساب ایجاد گزارش اقرارنامه تسویه حساب
با این گزارش امکان دریافت خروجی چاپی  از مشخصات پرسنل و آخرین مزد مبنای محاسبات سیستم حقوق  و جزئیات اطلاعات آیتم های حقوقی و همچنین سایر آیتم های ریالی و عدد نهایی تسویه حساب وجود دارد.
لجستیک انبار تخصیص اتوماتیک بچ در سند انبار
در جزئیات سند انبار امکان تخصیص خودکار مقادیر بچ به ازای مقدار کالا مشخص شده صورت می پذیرد.

این کار با استفاده از روشهای FEFO , FPFO  و موجودی کم به زیاد انجام می شود.

لجستیک سفارشات خارجی نهایی نمودن ثبت اتوماتیک خرید ارز در سیستم سفارشات خارجی پس از ثبت آن در سیستم منابع و مصارف ارزی
در مرحله مدیریت پیشنهاد سیستم منابع و مصارف ارزی، اطلاعات خرید ارز به صورت خودکار در سفارش مربوطه در سیستم سفارشات خارجی یک مرحله خرید ارز ایجاد می کند که در آن رکورد اطلاعاتی خرید ارز وجود دارد و امکان صدور درخواست چک روی آن فراهم است.
لجستیک اطلاعات پایه (Master) ایجاد گزارش برای مشاهده و بررسی وضعیت کالا برای قابل فروش نمودن آن بر طبق الزامات مربوطه
گزارشی در سیستم مستر ایجاد شده است تا به ازای هر کالا ،نواقص کالا مطابق با الزاماتی که برای قابل فروش کردن آن در سیستم پیاده سازی شده است را مشخص نماید.
لجستیک انبار حفظ فیلترهای اعمال شده توسط کاربر در گزارش مانده موجودی و مجوز انبار
در این نسخه در گزارش مانده موجودی و مجوز انبار ، فیلترهای انتخاب شده توسط کاربر و داده های نمایش داده شده قبل از خروج از فرم حذف نمی شوند.
لجستیک انبار حفظ فیلترهای اعمال شده توسط کاربر در گزارش جمع موجودی کالا انبار سایت
در این نسخه در گزارش جمع موجودی کالا انبار سایت، فیلترهای انتخاب شده توسط کاربر و داده های نمایش داده شده قبل از خروج از فرم حذف نمی شوند.
لجستیک انبار اضافه شدن فیلد شماره بچ کالای مصرفی به گزارش لیبل توزین
فیلد شماره بچ کالای مصرفی به گزارش لیبل توزین  اضافه شده است.
لجستیک سفارشات خارجی اضافه شدن امکان انتخاب چند گانه (مولتی سلکت) در فیلتر سفارش خرید در گزارش ریال سفارشات خارجی
در فیلتر سفارش خرید امکان انتخاب گروهی سفارش اضافه شده است.
لجستیک سفارشات خارجی امکان اصلاح برنده در دستور خرید یا استعلام
در فرم دستور خرید(جزئیات) انتخاب برنده به ازای وضعیت نهایی نیز امکان ویرایش دارد. توجه داشته باشید در صورتی که به ازای درخواست خرید مرتبط با استعلام  موجود در دستور خرید و نیز تامین کننده انتخاب شده در جزئیات استعلام، سفارش خرید غیر باطلی داشته باشد، امکان ویرایش برنده در وضعیت نهایی وجود ندارد.
لجستیک انبار اضافه شدن ستون "سرجمع مانده مجوز کالا" به گزارش موجودی و مانده مجوز
ستون “سرجمع مانده مجوز کالا” به گزارش  موجودی و مانده مجوز اضافه شده است.
لجستیک انبار اضافه شدن روش قیمت گذاری بهای تمام شده به تفکیک دستور کار برای اسناد رسید دریافت از تولید ثبت شده از سیستم تولید
اولویتی به نام “از بهای تمام شده به تفکیک دستور کار” اضافه شد و در صورت انتخاب این اولویت در فرم اطلاعات پایه و انتخاب روشهای قیمت گذاری می توانید از این روش قیمت گذاری استفاده کنید. در صورت انتخاب این اولویت برای اسناد مرتبط (رسیدهای دریافت از تولید ثبت شده از سیستم تولید) بهای تمام شده محاسبه شده در سیستم بهای تمام شده مبنای ریالی کردن این اسناد خواهد بود.
لجستیک انبار تکمیل گزارش اطلاعات کالا در انبار
ستونهای زیر به گزارش اضافه شده است:
1-  ضریب تبدیل : ضریب تبدیل واحد سنجش فرعی به اصلی
2- وزن خالص: وزن موجود به ازای واحد سنجش اصلی
3- روش سفارش (نحوه سفارشدهی)
4- مدت سفارش (زمان تقریبی تامین)
5- حداقل موجودی
6- نقطه سفارش
7- مقدار بهینه سفارش
موارد 3 تا 7 از فرم پارامترهای سفارشدهی کالا واکشی می گردند.
لجستیک انبار اعمال تغییرات برای کالاهای دارای تیک کنترل فنی در اطلاعیه و سند انبار
برای کالایی که فلگ “کنترل فنی می شود” آنها در فرم شناسه کالا فعال شده باشد اقدامات زیر انجام می گردد:

1-در فرم اطلاعیه ها وضعیت فیلد مذکور نمایش داده می شود.

2-صدور سند انبار با مرجع اطلاعیه برای کالای یاد شده در صورتی مجاز است که کالا در سیستم کنترل کیفیت تایید فنی شده باشد. در این وضعیت در لوک آپ کالا فقط کالاهای دارای تایید فنی کنترل کیفیت نمایش داده می شوند.

 

لجستیک انبار اضافه شدن ستون وزن واحد سنجش به گزارش اطلاعیه خروج
ستون وزن واحد سنجش به گزارش اطلاعیه خروج اضافه شده است.
لجستیک انبار اضافه شدن ستون وزن واحد سنجش به گزارش موجودی و مانده مجوز
ستون وزن واحد سنجش به گزارش موجودی و مانده مجوز  اضافه شده است.
لجستیک انبار اضافه شدن ستون وزن واحد سنجش به گزارش مرور تفصیلی اسناد
ستون وزن واحد سنجش به گزارش مرور تفصیلی اسناد اضافه شده است.
لجستیک سفارشات خارجی امکان ثبت سند تعدیل ریالی برای فاکتورهای هزینه ای سفارشات خارجی مربوط به دوره بسته شده انبار
تاثیر فاکتور هزینه ای مربوط به رسیدهای خرید خارجی در دوره بسته شده انبار به شرح زیر در سیستم سفارشات خارجی و انبار پیش می رود:
1- یک سند رسید خرید خارجی بدون مبنا در اولین زمان مربوط به دوره باز  انبار ثبت می گردد. این سند از لحاظ زمانی اولین سند در دوره یاد شده است.
2- ریال این رسید معادل مجموع مقدار تعدیل ریالی محاسبه شده برای رسیدهای خرید خارجی اصلی (که در دوره بسته شده انبار قرار دارند) می باشد.
برای انجام این امر تنظیماتی در سیستم قرار داده شده است تا در صورت نیاز مشتریان، سیستم بر اساس این روال عمل نماید.
مالی اموال اضافه شدن تاریخ بهره برداری
در اکثر مواقع تاریخ بهره برداری بزرگتر از تاریخ خرید است، لذا این تاریخ دارای اهمیت است و درخروجی های گزارشی نیاز است قابل مشاهده باشد.
مالی خزانه داری افزودن امکان سایر حساب های پرداختنی(فیش ، ساتنا ، پایا) در سیستم خزانه داری
با توجه به اینکه در فرم پرداخت، امکان ثبت فیش، عملیات ساتنا و پایا وجود دارد و یک موجویدت سایر حسابهای پرداختنی برای این منظور در سیستم اضافه شده است.
مالی خزانه داری کنترل لیست سیاه در اسناد خزانه داری
در ردیف های هزینه تنخواه ،علاوه بر اطلاعات نوع هزینه و مبلغ مورد نظر ، معین و سطوح تفصیلی آن هزینه نیز مشخص می گردد و در نهایت بعد از استفاده نوع هزینه تایید شده در صورت خلاصه تنخواه ، اطلاعات معین و سطوح تفصیلی آن به مالی ارسال سند می گردد . زمانی که لیست سیاه ثبت شده در سیستم مالی اجازه استفاده از معین یا تفضیلی فیلتر شده در لیست سیاه را نم یدهد ، سندی که از زیر سیستم خزانه داری نیز به مالی ارسال می گردد ، مجوز استفاده از معین و یا تفصیلی های موجود در لیست سیاه را نخواهند داشت.
مالی حسابداری نهایی سازی اعمال کنترل دسترسی داخلی در فرایند صدور اسناد حسابداری از طریق زیر سیستم ها
در این فرم امکان تنظیم کنترل دسترسی داخلی زیر سیستم ها جهت صدور اسناد حسابداری فراهم شده است.
تولید مدیریت تولید امکان تنظیمات کد دهی اتوماتیک بچ به دستور کار به ازای هر خط
تنظیماتی جهت کد دهی اتوماتیک بچ دستورکار تولیدی به ازای هر خط تولید با شرایط زیر در سیستم ایجاد شده است:

1.   در خطوط تولید در اطلاعات پایه ، تبی  جهت مشخص نمودن الزامی بودن کددهی بچ اتوماتیک یا امکان ورود دستی شماره بچ اضافه شده است و در صورت انتخاب الزام بچ اتومات، در تخصیص بچ به دستور کار هنگام انتخاب بچ جدید شماره بچ غیر فعال گردیده است. در این رکورد تاریخ اعتبار نیز وجود دارد.

2.برای تنظیم کردن نوع کد هر خط امکان استفاده از پارامترهای زیر برای معرفی بچ در نظر گرفته شده است:

  • سال  جاری (میلادی و شمسی)
  • ماه جاری ( میلادی و شمسی )
  • کد خط تولید
  • شمارنده
  • عبارت ثابت
  • نام اختصاری کالا
  • نوع دستور کار
تولید مدیریت تولید تکرار هدر گزارش شناسنامه دستور کار در تمامی صفحات
در گزارش شناسنامه دستور کار هدر در تمامی صفحات نمایش داده شده است.
تولید مدیریت تولید امکان ایمپورت فرمول ساخت از اکسل
امکان ایمپورت فرمول ساخت از اکسل ایجاد شده است.

.در فرم مدیریت فرمول ساخت دکمه ای به جهت فراخوانی و ذخیره اکسل مربوط به فرمول ساخت اضافه شده است.

تولید مدیریت تولید امکان تعریف ویژگی برای بچ محصول با توجه به سیستم فروش
در فرم دستورکار برای تعریف عامل ردیابی امکان انتخاب ویژگی های کالا اضافه شده است.

یعنی در صورتی که برای گروه کالایی که محصول در آن قرار دارد ویژگی خاصی در سیستم اطلاعات پایه تعریف شده باشد،  در سیستم تولید در دستور کار جدید هنگام تعریف عامل ردیابی امکان ورود ویژگی های کالا وجود دارد.

تولید نگهداری تعمیرات مشخص کردن تجهیز نیازمند به کالیبراسیون
در فرم ماشین آلات و تجهیزات امکان مشخص کردن تجهیزات نیزمند به کالیبراسیون اضافه شده است.

تولید کنترل کیفیت بازطراحی فرم شرایط آزمایش
در این نسخه فرم شرایط آزمایش باز طراحی شده است.

تولید کنترل کیفیت باز طراحی فرم پارامترهای کنترلی و ادغام آن با فرم گروهبندی پارامترها
در این نسخه فرم پارامترهای کنترلی و گروه پارامترها ادغام شده است و امکان رصد درختواره گروه پارامترها تا جزئیات هر پارامتر وجود دارد.