1.0.0
1402/02/01
حوزه محصول ماژول عنوان
منابع انسانی پرسنلی اضافه شدن “انتخاب چندگانه” در تب ارتباطات در تعریف پست سازمانی

در این فرم امکان تعریف ارتباط هر پست با پست های مرتبط درون سازمانی یا خارج از سازمان وجود دارد. در این نسخه امکان درج انتخاب چندگانه در این فرم مهیا شده است.

منابع انسانی پرسنلی اضافه شدن پیوست به اطلاعات پرسنل انتقالی

در این فرم امکان تعریف اطلاعات مالی پرسنل انتقالی مانند مبلغ روزهای استقرار عیدی و تعداد روزهای استقرار عیدی و … تکمیل می گردد و می توان اطلاعات کاغذی ارسالی برای پرسنل انتقالی به را به این فرم ضمیمه کنید.

منابع انسانی پرسنلی اضافه شدن فیلد تاریخ استخدام به گزارش چاپی احکام و گزارش چاپی تجمعی

در این گزارش اطلاعات احکام پرسنل نمایش داده می شود. تاریخ استخدام اولیه نیز به آن اضافه شده است.

منابع انسانی پرسنلی اضافه شدن فیلد تاریخ استخدام به گزارش چاپی احکام و گزارش چاپی تجمعی

در این گزارش اطلاعات احکام پرسنل نمایش داده می شود. تاریخ استخدام اولیه نیز به آن اضافه شده است.

منابع انسانی پرسنلی اضافه شدن فیلد تاریخ استخدام به گزارش چاپی احکام و گزارش چاپی تجمعی

در این گزارش اطلاعات احکام پرسنل نمایش داده می شود. تاریخ استخدام اولیه نیز به آن اضافه شده است.

منابع انسانی پرسنلی اضافه شدن فیلد تاریخ استخدام به گزارش چاپی احکام و گزارش چاپی تجمعی

در این گزارش اطلاعات احکام پرسنل نمایش داده می شود. تاریخ استخدام اولیه نیز به آن اضافه شده است.

منابع انسانی پرسنلی اضافه شدن فیلد تاریخ استخدام به گزارش چاپی احکام و گزارش چاپی تجمعی

در این گزارش اطلاعات احکام پرسنل نمایش داده می شود. تاریخ استخدام اولیه نیز به آن اضافه شده است.