سامانه کارمند هوشمند

کارمند هوشمند _ماژول _SSE تکمیل کننده سامانه GNG و تسهیل کننده ارتباط میان همکاران با مدیران و منابع انسانی سازمان است. کارکنان از طریق این سامانه می‌توانند جزئیات اطلاعات و اسناد مربوط به خود را که در منابع انسانی ثبت و ذخیره شده، مشاهده و در صورت لزوم تغییر دهند. سامانه کارمند هوشمند با استفاده […]