سامانه کارمند هوشمند

کارمند هوشمند _ماژول _SSE تکمیل کننده سامانه GNG و تسهیل کننده ارتباط میان همکاران با مدیران و منابع انسانی سازمان است. کارکنان از طریق این سامانه می‌توانند جزئیات اطلاعات و اسناد مربوط به خود را که در منابع انسانی ثبت و ذخیره شده، مشاهده و در صورت لزوم تغییر دهند. سامانه کارمند هوشمند با استفاده […]

راهکار سیستم مدیریت مالی

راهکار مالی GNG این یک راه‌حل قدرتمند برای مدیریت بخش مالی سازمان‌ و یکپارچگی با بخش‌های دیگر آن است. راهکار مالی در سیستم مدیریت GNG با راهکارهای دیگری همچون تولید، فروش، زنجیره تامین، منابع انسانی و… در ارتباط و تعامل است. همۀ اسناد دریافت و پرداخت بدون نیاز به کار دستی با دقت و امنیت […]