بشود از کسانی شویم که جهان را تازه می‌گردانند

نشریه داخلی نوآوری گلرنگ سیستم، شماره 2 چگونه در سازمان به سمت نوآوری حرکت کنیم؟ به نظر می‌رسد که مسیر حرکت به سمت نوآوری در هر سازمان با سازمان دیگر متفاوت است. بررسی تجربیات برتر جهانی نشان می‌دهند که میزان آمادگی و بلوغ سازمان‌ها در نوآوری مهم‌ترین عامل در انتخاب مسیر و چگونگی دستیابی به […]