راهنمای GNG

در فرم ماشین آلات و تجهیزات امکان مشخص کردن تجهیزات نیزمند به کالیبراسیون اضافه شده است.