کپی کننده ی محتوا

در فرم ماشین آلات و تجهیزات امکان مشخص کردن تجهیزات نیزمند به کالیبراسیون اضافه شده است.

تبدیل کننده ی عکس به Base 64